• Utskrift
 • Print
 • Del på
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Viktigste saksområder hos Advokatfirmaet Røed AS

Forsvarer i straffesaker

Røed er fast forsvarer ved Tingretten og Lagmannsretten, og har betydelig kompetanse i straffesaker. God forberedelse og planlegging av saken er viktige faktorer for at saken blir så godt belyst som mulig. Røed påtar seg oppdrag både under etterforskningen for mistenkte og for gjennomføringen av straffesaken som forsvarer.
Staten betaler alle kostnader for forsvareroppdraget så lenge retten gir oppnevning. Under etterforskningen må man regne med å betale selv for forsvarerbistand, men også her kan det søkes tingretten om oppnevning.

Bistandsadvokat/Voldsoffererstatning

Utsatt for vold eller overgrep? Vi påtar oss oppdrag som bistandsadvokat for ofre (fornærmede) i straffesaker, og kan da bistå både i forhold til straffesaken og erstatningskrav. Bistand kan gis både til barn og voksne. Staten betaler normalt alle kostnader for oppdraget.

Voldsoffererstatning er et prioritert arbeidsfelt.

Erstatning

Ved hendelser som påfører helseskader (ulykker/uhell/vold mv) kan det ofte oppnås erstatning som kompensasjon for skaden. Det gis erstatning for mange ulike forhold, og vilkårene for erstatning kan være vanskelige å beskrive generelt.

Advokatfirmaet har høy kompetanse på personskadeerstatning. Vi kan derfor bidra til at erstatningskravet blir tilfredsstillende forberedt, og at rettsvister løses på en optimal måte for klienten.

Arveoppgjør/Testament/Uskifte

Vi har bred erfaring med de ulike spørsmål som oppstår knyttet til arv og skifte. Vi har meget gode resultater knyttet til prosedyre av skiftetvister.

Arbeidsområder kan være:
 • Testamentopprettelse
 • Planlagt generasjonsskifte
 • Rådgivning ved arveoppgjør
 • Bobestyrelse av dødsbo
 • Bistand i skiftetvist
Dette er arbeid som i utgangspunktet ikke dekkes under fri rettshjelp.

Barne- og familiesaker

Sakene krever ofte rådgivning over lengre tid. Mange av sakene er sammensatte, og krever innsats på ulike rettsområder for å oppnå et godt resultat for klienten.

Vi kan bistå i ulike saker som:
 • Samboeravtaler
 • Økonomiske avtaler mellom ektefeller
 • Samlivsbrudd
 • Andre personrettslige spørsmål


Barnevernsaker

Det er de biologiske foreldrene som har ansvaret for sine barn. Bare helt unntaksvis kan barnevernet gripe inn i deres bestemmelsesrett. Dersom du kontaktes av barnevernet for en alvorlig bekymring om ditt barn, kan det være klokt å kontakte advokat tidlig for å få råd om hva som skal gjøres.
Advokat Røed har betydelig erfaring i barnevernsaker, og kan vise til meget gode resultater i dette arbeidet.

Barnevernet skal i samarbeid med familien finne løsninger som er gode for barna, og som bygger på lovens biologiske prinsipp.
Det vil ofte være grunnlag for å inngå fornuftig samarbeid som fører til løsninger der barna fortsatt bor hjemme. Bare unntaksvis kan barna flyttes ut mot foreldrenes vilje. I slike tilfelle bør advokat kontaktes umiddelbart!

Sakene vil ofte falle inn under fri rettshjelp. Dersom saken går for fylkesnemnda eller for retten, gis fri rettshjelp også der inntekten er for høy for fri rettshjelp.

Utlendingsaker

Advokatfirmaet har særskilt tjenestekonsesjon fra UDI, og behandler et stort antall utlendingsaker årlig.

Sakene gjelder oftest:
 • Asyl/beskyttelse
 • Familiegjenforening
 • Statsborgerskap
I saker som ikke gjelder asyl/beskyttelse gis det normalt ikke fri rettshjelp.

Arbeidsrett

Det gis bistand både til arbeidsgivere og ansatte. Disse sakenes forløp vil i stor grad avhengig av at formelle spilleregler følges.

Spørsmålene vil normalt gjelde:
 • Rådgivning forut for beslutninger
 • Bistand ved oppsigelse/ endringer
 • Bistand i avskjedsaker
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS